Windows个性化设置

Win10和Office激活

镜像下载站,有百度网盘

https://msdn.sjjzm.com/

家庭中文版/专业版:

https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10ISO/

win7下载VL版本,可以使用kms批量激活,零售版的不支持kms

https://github.com/luodaoyi/kms-server

https://github.com/Wind4/vlmcsd

http://wind4.github.io/vlmcsd/

# 管理员启动cmd
# www.b521.net
slmgr /skms kms.luody.info
slmgr /ato

# win10需要再执行,安装这个W269N密钥变成VL版
wmic os get caption
# Windows 10 Professional
slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
# Windows 7 Professional  FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4


# Office
cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16"
# 查看office版本
cscript ospp.vbs /dstatus
# ERROR CODE: 0xC004E016,key is invalid.
cscript ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
# kms.srv.crsoo.com
cscript ospp.vbs /sethst:kms.srv.crsoo.com
# cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act
# 当出现多个版本时,删除无效的序列号(WFG99代表已安装序列号的最后五位字符)
cscript ospp.vbs /unpkey:WFG99

KMS服务器

kms.srv.crsoo.com
kms.luody.info
zh.us.to
kms.v0v.bid
skms.netnr.eu.org

win10企业版转专业版

先禁用网卡设配器或断网,然后在设置->激活->更换产品密钥输入 VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T,此密钥为微软公开的professional版本专用,放心使用。如果是KMS服务器激活需要输入W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

出现不能激活时,重新卸载安装产品密钥即可

0xC004F074 软件授权服务报告无法激活计算机。无法联系任何密钥管理服务(KMS)。

slmgr /upk

GVLKs(通用批量许可证密钥Generic Volume License Key)

Windows 10

Operating system edition | KMS Client Setup Key
---|---
Windows 10 Core | TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Core N | 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Core Country Specific | PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows 10 Core Single Language | 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Professional | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional N | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education | NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N | 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB | WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N | 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB | DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N | QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 7

Operating system edition | KMS Client Setup Key
---|---
Windows 7 Professional | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E | W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N | YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E | C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

Windows Server 2019

Operating system edition | KMS Client Setup Key
---|---
Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

Operating system edition | KMS Client Setup Key
---|---
Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows Server 2012

Operating system edition | KMS Client Setup Key
---|---
Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2012 R2 Server Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Office 2019

Product | GVLK
---|---
Office Professional Plus 2019 | NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Office Standard 2019 | 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK
Project Professional 2019 | B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
Project Standard 2019 | C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M
Visio Professional 2019 | 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
Visio Standard 2019 | 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2
Access 2019 | 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT
Excel 2019 | TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD
Outlook 2019 | 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK
PowerPoint 2019 | RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ
Publisher 2019 | G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V
Skype for Business 2019 | NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ
Word 2019 | PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33

Office 2016

Product | GVLK
---|---
Office Professional Plus 2016 | XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Standard 2016 | JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016 | YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016 | GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016 | PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 2016 | 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016 | GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016 | 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016 | DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016 | R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016 | J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016 | F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
kype for Business 2016 | 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
ord 2016 | WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6

Office 2016 VOL 下载地址

版本:Office 2016 Pro Plus 64 位
MD5: 60DC8B1892F611E41140DD3631F39793
SHA1: AEB58DE1BC97685F8BC6BFB0A614A8EF6903E318
CRC32: 8D8AC6D1
下载地址:ed2k://|file|SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_ChnSimp_MLF_X20-42426.ISO|1123452928|31087A00FF67D4F5B4CBF4AA07C3433B|/

版本:Office 2016 Pro Plus 32 位
MD5: 49D97BD1B4DFEAAA6B45E3DD3803DAC1
SHA1: 0218F50774AAB63AF7755B0986CDB9972B853E44
CRC32: FF96B0B5

下载地址:ed2k://|file|SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_ChnSimp_MLF_X20-41351.ISO|986441728|2DE74581C10096137481873B3AD57D43|/

版本:Office 2016 Project 专业版 64 位版
MD5: B872E55B8F4A8791D65BCF1DB46D1DCB
SHA1: 3C180FDAF91DBD0CB767BD040B42B0599FC53438
CRC32: 6AB6A570
下载地址:ed2k://|file|SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_ChnSimp_MLF_X20-42676.ISO|647157760|0BBBF20CA3A5F61A819586ADCE6E4DCB|/

版本:Office 2016 Project 专业版 32 位版
MD5: 93BEB874F5A5870D5854519856047103
SHA1: 71E082174812F748AB1A70CA33E6004E1E1AACA8
CRC32: F813794B
下载地址:ed2k://|file|SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_ChnSimp_MLF_X20-41511.ISO|555210752|CA3BD5F8C7B3E263105B041DDD4104AB|/

版本:Office 2016 Visio 专业版 64 位版
MD5: 93BEB874F5A5870D5854519856047103
SHA1: 71E082174812F748AB1A70CA33E6004E1E1AACA8
CRC32: F813794B
下载地址:ed2k://|file|SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_ChnSimp_MLF_X20-42759.ISO|714913792|FC930AB97B366B3595FC2F28ABAC2A6F|/

版本:Office 2016 Visio 专业版 32 位版
MD5: 96E008B110F308F1E424D11964D82CE0
SHA1: 780046411EB18874AA2DA7E4A11322557EB00D92
CRC32: 42E1653D
下载地址:ed2k://|file|SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_ChnSimp_MLF_X20-41580.ISO|609447936|91EB248558F236AA66D234EA03FAD9A9|/

零售版office转化vol版批处理

@echo off
Title Converter Office 2016 Retail to Volume

echo Press Enter to start VL-Conversion...
echo.
pause
echo.

for /f "tokens=6 delims=[]. " %%G in ('ver') do set win=%%G

set LICPATH=%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16

echo path %LICPATH%

if %win% GEQ 9200 (
cd /D "%SystemRoot%\System32"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\client-issuance-bridge-office.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\client-issuance-root.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\client-issuance-stil.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\client-issuance-ul.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\client-issuance-ul-oob.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ilc "%LICPATH%\pkeyconfig-office.xrm-ms"
cscript slmgr.vbs /ipk XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
)
if %win% LSS 9200 (
cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /inslic:"%LICPATH%\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms"
cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /inslic:"%LICPATH%\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms"
cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /inslic:"%LICPATH%\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms"
cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /inslic:"%LICPATH%\pkeyconfig-office.xrm-ms"
cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
)
echo.
echo Retail to Volume License conversion finished.
echo.
pause

激活教程
https://www.jianshu.com/p/11d51983852e

XP必须强制激活

正品序列号:

MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY

重启一直按F8,选择带命令行的安全模式

输入 rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk 后确定

解决方案出处:网页链接

远程桌面报用户帐户限制(例如,时间限制)会阻止你登录。错误代码: 0xc07,扩展错误代码: 0x0

打开控制面板-->管理工具-->本地安全策略-->本地策略-->安全选项-->账户:使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录 把这项禁用

右键 sublime_text

在sublime_text下新建add_right.inf

[Version]

Signature="$Windows NT$"

[DefaultInstall]

AddReg=SublimeText3

[SublimeText3]

hkcr,"*\\shell\\SublimeText3",,,"Edit with SublimeText3"

hkcr,"*\\shell\\SublimeText3\\command",,,"""%1%\sublime_text.exe"" ""%%1"" %%*"

hkcr,"Directory\shell\SublimeText3",,,"Edit with SublimeText3"

hkcr,"Directory\\shell\\SublimeText3","Icon",0x20000,"%1%\sublime_text.exe, 0"

hkcr,"*\\shell\\SublimeText3","Icon",0x20000,"%1%\sublime_text.exe, 0"

hkcr,"Directory\shell\SublimeText3\command",,,"""%1%\sublime_text.exe"" ""%%1"""

samba 共享

# pi 安装
sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo apt-get install netatalk (可选,用于支持AFP)
sudo apt-get install avahi-daemon(可选,用于支持网内的计算机自动发现)

# /etc/samba/smb.conf
[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = yes
  read only = no
  create mask = 0777
  directory mask = 0777
  valid users = %S
[share]
  comment = NAS
  # raspberry 会自动将连接到其上的外接存储设备挂载到/media/pi/目录下。
  path = /media/pi/
  read only = no
  create mask = 0777
  directory mask = 0777
  # 可以访问的用户
  #valid users = pi,root
  guest ok = yes
  # 可被其他人看到资源名称(非内容)
  browseable = yes
  public = yes
  # 可写
  writable = yes

windows10默认不开启samba服务,控制面板-程序与功能里把SMB1.0/CIFS文件共享支持和SMB直通打勾,重启.

注册表修改,计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters,AllowInsecureGuestAuth修改值为1,没有则新建新建>DWORD(32位)

gpedit.msc

管理模板-网络-Lanman工作站-启用不安全的来宾登录-已启用


PE

U盘魔术师,可以支持云主机的硬盘格式

v3系列为03pe与win8_pex86及win8_pex64的组合
v5系列为03pe与win10pex86及win10pex64的组合
v6系列是v3和v5全系列的组合,并添加了Win7pex86和Win7pex64精简版
内置或外置了大量磁盘控制器驱动,兼容更多机器的运行
支持ud、udm、iso、安装本机、x86_efi及x64_efi多元化安装模式
支持全系列苹果本(包括2019新款)触控键盘操作,识别硬盘

安装Scoop

配置环境变量

变量名 SCOOP
变量值 D:\Scoop

以管理员账号启动 Powershell,输入以下命令

psversiontable.psversion.major # should be >= 3

# 先设置 PowerShell 允许执行未签名脚本
set-executionpolicy remotesigned -scope currentuser

# 自定义安装路径(可选)
[environment]::setEnvironmentVariable('SCOOP','D:\Scoop','User')
$env:SCOOP='D:\Scoop'

# 下载 Scoop 安装脚本进行安装
iex (new-object net.webclient).downloadstring('https://get.scoop.sh')

# or shorter
iwr -useb get.scoop.sh | iex

如果没报错,就表示安装成功

添加官网扩展支持

scoop bucket add extras
scoop bucket add versions
scoop bucket add java
scoop bucket add jetbrains
scoop bucket known

重装系统

进入scoop\apps\scoop\current\bin

.\scoop.ps1 reset *
scoop reset *

添加环境变量

D:\scoop\shims

尽量重装一下git

scoop uninstall git
scoop install git


禁用aria2下载

scoop config aria2-enabled false

win7 安装

win7 SP1+, PowerShell 5 (or later, include PowerShell Core) and .NET Framework 4.5 (or later)

https://docs.microsoft.com/zh-cn/powershell/scripting/windows-powershell/wmf/setup/install-configure?view=powershell-7

Get-Host | Select-Object Version

使用

支持命令

$ scoop info grep
Name:   grep
Version:  2.5.4
Website:  http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/grep.htm
License:  GPL-2.0 (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0.html)
Manifest:
 C:\Users\hanabi\scoop\apps\scoop\current\lib\..\bucket\grep.json
Installed: No
Binaries:
 bin\grep.exe

Windows系统下onedrive文件夹名字过长且包含空格解决方案

mklink /J D:\dev\odkk "D:\OneDrive - kkdata"

基本命令

# 查找软件
scoop search sublime-text
#全局安装
sudo scoop install oraclejdk python -g 
#一般安装
scoop install sublime-text 
#更新
scoop update sublime-text 
#卸载
scoop uninstall sublime-text

安装Git

scoop install git 7zip

导出安装软件列表

scoop.cmd export > app_list.txt

常用软件列表

7zip (v:19.00) [main]
aria2 (v:1.35.0-1) [main]
cacert (v:2019-01-23)
captura (v:8.0.0) [extras]
colortool (v:1904.29002) [main]
ffmpeg (v:4.2.1) [main]
fiddler (v:5.0.20202.18177) [extras]
go (v:1.13.5) [main]
gradle (v:5.4.1) [main]
kotlin (v:1.3.61) [main]
mongodb (v:4.2.6) [main]
nmap (v:7.80) [main]
nodejs (v:13.12.0) [main]
postman (v:7.36.0) [extras]
rust (v:1.43.1) [main]
springboot (v:2.1.6) [extras]
sudo (v:0.2020.01.26) [main]
vscode (v:1.50.1) [extras]
wget (v:1.20.3)
wireshark (v:3.2.6) [extras]

更新所有安装软件

scoop update * && scoop cleanup *

Python 版本切换

scoop install python27 python
python --version # -> Python 3.6.2

# switch to python 2.7.x
scoop reset python27
python --version # -> Python 2.7.13

# switch back (to 3.x)
scoop reset python
python --version # -> Python 3.6.2

注:Ruby 版本切换类似,都是通过 scoop reset 切换

PicGO图床

https://github.com/Molunerfinn/PicGo/releases/tag/v2.2.2

gitee图床

安装picgo-plugin-gitee-uploader-1.1.2插件,必须要先安装node.js才能安装插件

新建仓库的要点如下:

 • 输入一个仓库名称
 • 其次将仓库设为公开
 • 勾选使用Readme文件初始化这个仓库

这个选项勾上,这样码云会自动给你的仓库建立master分支,这点很重要!!!

配置gitee-uploader 1.1.2

# gitee person access token
# youthallen@qq.com
2d595266f6ada1328675b985816f1fd7

# youthallen@163.com
3b5e74156b215ea715d00971a0b276c9
 • owner:用户名
 • repo: 仓库名称
 • branch:分支,这里写上master
 • token:填入码云的私人令牌,给予(project)查看,新建,更新项目权限
 • path:路径,一般写上imgs

Typora 偏好设置

插入图片:上传图片
上传服务:PicGo
PicGo路径:E:\apps\PicGo\PicGo.exe

PPT文本框转txt


Sub ExportText()
 Dim oPres As Presentation
 Dim oSlides As Slides
 Dim oSld As Slide     'Slide Object
 Dim oShp As Shape     'Shape Object
 Dim iFile As Integer   'File handle for output
 iFile = FreeFile     'Get a free file number
 Dim PathSep As String
 Dim FileNum As Integer
 Dim sTempString As String

 #If Mac Then
  PathSep = ":"
 #Else
  PathSep = "\"
 #End If

 Set oPres = ActivePresentation
 Set oSlides = oPres.Slides

 FileNum = FreeFile

 'Open output file
 ' NOTE: errors here if file hasn't been saved
 Open oPres.Path & PathSep & "AllText.txt" For Output As FileNum
 
 num_slides = ActivePresentation.Slides.Count

 For i = 1 To num_slides
  Set oSld = ActivePresentation.Slides(i)
  Print #iFile, "Slide:" & vbTab & CStr(oSld.SlideNumber)

  For Each oShp In oSld.Shapes
   'Check to see if shape has a text frame and text
   If oShp.HasTextFrame And oShp.TextFrame.HasText Then
    If oShp.Type = msoPlaceholder Then
      Select Case oShp.PlaceholderFormat.Type
        Case Is = ppPlaceholderTitle, ppPlaceholderCenterTitle
          Print #iFile, "标题:" & vbTab & oShp.TextFrame.TextRange
        Case Is = ppPlaceholderBody
          Print #iFile, "正文:" & vbTab & oShp.TextFrame.TextRange
        Case Is = ppPlaceholderSubtitle
          Print #iFile, "副标题:" & vbTab & oShp.TextFrame.TextRange
        Case Else
          Print #iFile, "其他占位符:" & vbTab & oShp.TextFrame.TextRange
      End Select
    Else
      Print #iFile, vbTab & oShp.TextFrame.TextRange
    End If ' msoPlaceholder
   Else ' it doesn't have a textframe - it might be a group that contains text so:
    If oShp.Type = msoGroup Then
      sTempString = TextFromGroupShape(oShp)
      If Len(sTempString) > 0 Then
        Print #iFile, sTempString
      End If
    End If
   End If  ' Has text frame/Has text
  Next oShp
  
  Print #iFile, vbCrLf
  Next i
 Close #iFile
End Sub

Function TextFromGroupShape(oSh As Shape) As String
' Returns the text from the shapes in a group
' and recursively, text within shapes within groups within groups etc.

  Dim oGpSh As Shape
  Dim sTempText As String

  If oSh.Type = msoGroup Then
    For Each oGpSh In oSh.GroupItems
      With oGpSh
        If .Type = msoGroup Then
          sTempText = sTempText & TextFromGroupShape(oGpSh)
        Else
          If .HasTextFrame Then
            If .TextFrame.HasText Then
              sTempText = sTempText & "(Gp:) " & .TextFrame.TextRange.Text & vbCrLf
            End If
          End If
        End If
      End With
    Next
  End If

  TextFromGroupShape = sTempText

NormalExit:
  Exit Function

Errorhandler:
  Resume Next

End Function

浏览器插件

chrome 查看云同步插件列表

https://chrome.google.com/sync?hl=zh-CN&otzr=1

chrome

crxMouse Chrome™ 手势 4.4.4

EditThisCookie 1.6.2

ElasticSearch Head 0.1.5

Fatkun图片批量下载 5.5.15

FeHelper(前端助手) 2020.5.2810

FOFA Pro View 0.0.3

GitCodeTree 2.4.7

HackBar 0.3.4

HTTP Header Live 0.6.5.2

LastPass: Free Password Manager 4.60.0

PostWoman Http接口调试插件 1.1.5

Proxy SwitchyOmega 2.5.21

Shodan 0.3.0

Sourcegraph 20.11.17.1425

Tampermonkey 4.11

uBlock Origin 1.30.6

Vue.js devtools 5.3.3

Wappalyzer 6.5.17

Web Developer 0.5.4

XPath Helper 2.0.2

开发工具箱 2.3.0.5

Enhanced GitHub 5.0.3

GitHub Hovercard 1.9.2

GitHub加速 1.1.1

OctoLinker 6.7.0

二管家 0.1.9

掘金 0.3.9

简悦 - SimpRead 2.0.0

淘货源 4.2

Btools 1.1.51

APK Downloader for Google Play Store™ 1.1.3

AdGuard VPN — Privacy & Security Beta 0.8.53

firefox

All Downloader Professional 1.98.2

Cookie-Editor 1.9.0

FeHelper(前端助手) 202003.2510stable
https://www.baidufe.com/fehelper/index/index.html

Flagfox 6.1.32

Gesturefy 3.0.7

GiteeTree 2.4.9

HackBar Quantum 1.6

HTTP Header Live 0.6.5.2

JWT Debugger 3.2.0

LastPass: Free Password Manager 4.58.0.4

NoScript 11.1.5

Proxy SwitchyOmega 2.5.20

RESTClient 3.0.7

Shodan 0.3.2

Tamper Data for FF Quantum 0.5

Tampermonkey 4.11.6120

uBlock Origin 1.31.0

UI.Vision RPA 浏览器自动化工具 5.9.5

User-Agent Switcher 1.3.49

Vue.js devtools 5.3.3

Web Developer 2.0.5

xPath Finder 1.0.2


Hyper-v

引导iso时要随便按住一个键,Win7和以前的系统要选第一代虚拟机

kali增强会话

# 配置xrdp
git clone https://github.com/mimura1133/linux-vm-tools
chmod 0755 linux-vm-tools/kali/2020.x/install.sh
sudo linux-vm-tools/kali/2020.x/install.sh

# 关闭虚拟机,管理员power shell执行,Get-Vm 获取(YOUR VM NAME HERE)
Set-VM "kali" -EnhancedSessionTransportType HVSocket

外部网络只能连接到以太网,选择无线网卡会报错

添加内部网络适配器需要无线设配器开启网络共享,默认192.168.137.1,并且虚拟机设置需要勾选网卡适配器里的启用虚拟LAN网络标识

win 访问wsl文件系统

# run in bash
explorer.exe .
# run in cmd
cd \\wsl$\kali-linux
# 可以直接Win+R,查看共享
\\wsl$

wsl定制安装目录

https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/install-win10

手动下载适用于 Linux 的 Windows 子系统发行版包

# 查看已安装的linux发行版本
wsl -l --all -v
# 导出分发版为tar文件到d盘
wsl --export kali-linux D:\kali-linux.tar
# 注销当前分发版
wsl --unregister kali-linux
# 重新导入并安装WSL在D盘
wsl --import kali-linux D:\wsl2\kali-linux D:\kali-linux.tar --version 2
# 删除kali-linux.tar
del D:\kali-linux.tar

wsl设置宿主机允许防火墙

New-NetFirewallRule -DisplayName "WSL" -Direction Inbound -InterfaceAlias "vEthernet (WSL)" -Action Allow

Hyper-V VM boot error: “unsigned image's hash is not allowed”

禁用安全启动选项

vSphere Exsi 剪切板共享

需要先关闭虚拟机,要不然配置参数按钮是灰的
 a、使用 vSphere Client 登录到 vCenter Server 系统并选择虚拟机。
 b、在摘要选项卡中,单击编辑设置。
 c、选择选项 > 高级 > 常规,然后单击配置参数。
 d、单击添加行,并在“名称”和“值”列中键入以下值。

isolation.tools.copy.disable FALSE
isolation.tools.paste.disable FALSE

安装chocolatey

官网给出的安装命令如下,对应的是PowerShell v3+。

iwr https://chocolatey.org/install.ps1 -UseBasicParsing | iex

我一般使用cmd来安装的,这里也贴一下cmd的命令。

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

常用命令

// 安装包
choco install <package>
// 如果使用 -version 可以指定版本

// 查看安装的包
choco list -l
choco list -local-only

// 列出所有choco安装的包
choco list -lo

// 包的更新,包括chocolatey本身
choco upgrade <packagename>

// 列出过期的包
choco outdated

//更新所有包(all代表所有包)
choco upgrade all

// 包的卸载
choco uninstall

// 包的搜索(我更喜欢去官网的Packages页上搜)
choco search

修改choco安装软件的路径

在 系统环境变量中增加 ChocolateyInstall

E:\chocolatey

然后打开 cmd 窗口,执行如下命令:

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "(iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))) >$null 2>&1" && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin

另一种方法

这个使用起来比较麻烦,需要先知道软件包的类型然后才能根据参数来安装到自定义路径。

MSI类型的软件

powershell

choco install nodejs.install -y -verbose --force -ia ' INSTALLDIR=""D:\Program Files\nodejs""'

cmd

choco install nodejs.install -y -verbose --force -ia " INSTALLDIR=""D:\Program Files\nodejs"""

NSIS类型的软件

powershell

choco install git.install -y -verbose --force -ia '/D=""E:\Program Files\dev\Git\""'

cmd

choco install git.install -y -verbose --force -ia "/D=""E:\Program Files\dev\Git\"""

如果软件包本身不支持自定义路径就没办法了,希望以后的版本可以更加智能吧。


Terminus安装

Terminus 终端项目主页

Terminus 的设置是 GUI界面的,配置简单友好:

 • 字体:Iosevka Nerd Font
 • 配色:ayu
 • Terminus 设置:
 • Theme: Standard
 • Acrylic background: ✅
 • Background Type: Fluent

Custom CSS:

::-webkit-scrollbar { 
  display: none;
}

解决 ls 和 cd 命令后背景色问题

简单来说,由于 DrvFs 文件系统的权限问题,导致了 Windows 原有 NTFS 文件系统中的文件到 WSL 下权限全部变成 0777。这样在 WSL 中执行 ls 和 cd 命令之后,显示出来的结果背景色就会出现问题。

如果不想对文件系统的权限进行修改,可以在 .zshrc 最尾部添加如下代码

# Change ls colours
LS_COLORS="ow=01;36;40" && export LS_COLORS

# make cd use the ls colours
zstyle ':completion:*' list-colors "${(@s.:.)LS_COLORS}"
autoload -Uz compinit
compinit
加载设置:source ~/.zshrc

如果希望从根本上解决 DrvFs 文件系统的权限问题

在 WSL 中创建 /etc/wsl.conf,在其中填写如下内容:

[automount]
enabled = true
root = /mnt/
options = "metadata,umask=22,fmask=111"
mountFsTab = true

另外,如果你想要给不同的盘符设定不同的挂载参数(上面的方法对所有盘符都有效,如果你想在 WSL 中运行 Windows 下的应用程序,就得每次都 chmod +x 一下,所以我一般都会把 C: 排除掉),就需要手动修改 /etc/fstab。首先确保 wsl.conf 中的 mountFsTab 为 true,然后编辑 /etc/fstab,添加如下内容:

# 不在此列表中的盘符会使用 wsl.conf 中的参数挂载
# 格式可以自己去查 fstab 的帮助文档
E: /mnt/e drvfs rw,relatime,uid=1000,gid=1000,metadata,umask=22,fmask=111 0 0

Cmder 相关

中文编码配置

set LANG=zh_CN.UTF-8
 
set LC_ALL=zh_CN.utf8

cmder和cmder内嵌空格宽度bug问题

修改/vendor/clink.lua文件,set_prompt_filter函数

# 把λ改成$
local lambda = "$"

然后修改user_profile.ps1.default文件

# 把λ和后面的空格改掉
<#
.SYNTAX
  <PrePrompt><CMDER DEFAULT>
  $<PostPrompt> <repl input>
.EXAMPLE
  <PrePrompt>N:\Documents\src\cmder [master]
  $<PostPrompt> |
#>

别名设置

用法

alias [options] [alias=full command]
clear=cls
clink="D:\Program Files\cmder\vendor\clink/clink_x64.exe" --cfgdir "D:\Program Files\cmder\config" $*
cmderr=cd /d "%CMDER_ROOT%"
e.=explorer .
gl=git log --oneline --all --graph --decorate $*
history=cat "%CMDER_ROOT%\config\.history"
ls=ls --show-control-chars -F --color $*
mysql66=mysql -h192.168.1.66 -uroot -p123456
pwd=cd
unalias=alias /d $1
vi=vim $*

Charles Proxy License

// 适用于Charles任意版本的注册码,谁还会想要使用破解版呢。
// Charles 4.2目前是最新版,可用。
Registered Name: https://zhile.io
License Key: 48891cf209c6d32bf4

vs code 右键打开目录菜单

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\VSCode]
@="Open with VSCode"
"Icon"="E:\\Program Files\\Microsoft VS Code\\Code.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\VSCode\command]
@="E:\\Program Files\\Microsoft VS Code\\Code.exe %1"
最后由 不一样的少年 编辑于2022年03月30日 09:01